Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden en Leveringsvoorwaarden Laminaattotvisgraat.nl

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze Algemene- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Laminaattotvisgraat.nl uitgebrachte prijsopgaves en/of offertes en op alle gesloten overeenkomsten.
1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst zijn alleen geldig als deze schriftelijk door Laminaattotvisgraat.nl en de koper zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offertes
2.1 Alle door Laminaattotvisgraat.nl uitgebrachte prijsopgaves en/of offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid tot 14 dagen na dagtekening. Daarnaast behoudt Laminaattotvisgraat.nl het recht om foutieve prijzen vermeld in de prijsopgave en/of offerte te wijzigen. Uiteraard zal dit plaatsvinden in overleg met de wederpartij.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 De wederpartij kan via onze internetwinkel, welke gevestigd is op domeinnaam laminaattotvisgraat.nl prijzen zien of een offerteaanvraag doen. Een overeenkomst tussen wederpartij en Laminaattotvisgraat.nl komt tot stand na getekende bevestiging van de offerte of na versturen van het bestelling via de betaalpagina van de website waarbij akkoord gegaan is met deze de algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden.
3.2 Als een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze aanvaard wordt door wederpartij, behoud Laminaattotvisgraat.nl het recht het aanbod te herroepen binnen 3 werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding.
3.3 Laminaattotvisgraat.nl kan weigeren om een offerte af te geven en hiertoe geen opgaaf van redenen verschuldigd.
3.3a Laminaattotvisgraat.nl heeft te allen tijden het recht om een bestelde en bevestigde order, zonder opgaaf van reden, te annuleren.

3.4 De wederpartij dient bij bestelling zijn of haar geldige adresgegevens en telefoonnummer te vermelden. Laminaattotvisgraat.nl heeft het recht om een kopie van paspoort of rijbewijs op te eisen om diens persoonsgegevens te verifiëren.

Artikel 4 Prijs
4.1 Alle prijzen op deze website zijn vermeld inclusief BTW.
4.2 Prijsverhogingen ontstaan als gevolg van de verhoging van inkoopprijzen, overheidswege opgelegde kosten, transportkosten of verzekeringspremies en optredende in het tijdvak gelegen tussen het moment van orderbevestiging en aflevering van de goederen, geven Laminaattotvisgraat.nl de bevoegdheid de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Na verhoging van de prijs door Laminaattotvisgraat.nl heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk, door middel van het zenden van een brief aangetekend met ontvangstbericht, te ontbinden binnen 24 uur na het bekend worden van de verhoging van de prijs.
4.3 De door Laminaattotvisgraat.nl gehanteerde prijzen zijn af verzendplaats. Alle vervoers-, leverings-, en retourkosten zijn voor rekening van de wederpartij.
4.4 Kortingen zijn niet combineerbaar/cumuleerbaar.

Artikel 5 Levertijden
5.1 De door Laminaattotvisgraat.nl opgegeven levertijden kunnen nooit beschouwd worden als fatale termijnen; de levertijden van 3 werkdagen is een benadering waarvan te allen tijde kan worden afgeweken.
5.2 Bij overschrijding van de bij benadering opgegeven levertijd kan deze termijn door Laminaattotvisgraat.nl worden verlengd met een nadere termijn van 1 maand.
5.3 Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
5.4 Zodra bij Laminaattotvisgraat.nl bekend is wanneer de levering kan plaatsvinden wordt de datum en tijd (tijdsvenster bij benadering) per mail of telefonisch doorgegeven aan de wederpartij. De wederpartij mag altijd een voorkeur opgeven, echter afhankelijk van de combinatie van ritten wordt de levering ingepland.

Artikel 6 levering
6.1 Levering van de artikelen en diensten geschiedt altijd op begaande grond en met eigen of ingehuurd transport van Laminaattotvisgraat.nl in Nederland en België (excl. waddeneilanden). Indien levering op andere etages plaats vind, dient een lift aanwezig te zijn die het mogelijk maakt om de artikelen op deze etage te krijgen.
6.2 De levering geschiedt af bedrijf vanuit Helmond, Nederland en/of Veldhoven, Nederland afhankelijk uit welk depot de artikelen geleverd dienen te worden.
6.3 Indien de wederpartij wenst dat de goederen worden afgeleverd aan de woning van de wederpartij zijn de vervoerskosten en kosten van verzekering voor rekening van de wederpartij. Vanaf € 500,00 zal dit kosteloze levering plaatsvinden onder idem voorwaarden als artikel 6.1.
6.4 De wederpartij dient bij levering het leveringsdocument te tekenen voor correcte ontvangst van de goederen. Onvolkomenheden tijdens de levering dienen vermeld te worden op ditzelfde document. Als dit leveringsdocument niet ondertekend wordt, wordt aangenomen dat correcte levering plaatsgevonden heeft.
6.5 Indien er een verkeerd adres wordt opgegeven door de wederpartij dan is zij verplicht om extra bezorgkosten met som van €50,00 voor eigen rekening te nemen.
6.6 Indien er op een verdieping, met werkende lift, geleverd dient te worden, dient dit vooraf gemeld te worden. Zonder melding vooraf wordt er uitsluitend begaande grond geleverd.
6.7 De wederpartij dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de woning. Onder goede bereikbaarheid wordt onder andere verstaan aanwezig zijn van bestrating, geen afgesloten straten waardoor de woning niet bereikbaar is. Laminaattotvisgraat.nl behoudt zich het recht om leveringen op straat te lossen indien de woning niet op fatsoenlijke wijze bereikbaar is.

Artikel 7 Retourneren/ruilen
7.1 Retourneren / ruilen van de goederen is alleen mogelijk indien dit geschiedt binnen 14 dagen na levering/ophalen; de transportkosten van retour zijn voor rekening van de wederpartij. Betaalde verzendkosten worden niet geretourneerd. Zelf retour brengen van goederen alleen op vooraf gemaakte afspraak. Informeer altijd vooraf of de goederen onder de retour regeling vallen. Bij ophaal van goederen brengen wij altijd €50,00 ophaalkosten en verwerkingskosten in rekening. Wilt u pakken laminaat na de 14 dagen retourneren, dan zijn wij genoodzaakt 20% handlingkosten te berekenen. Informeer daarom altijd eerst vooraf. Bij retourneren van een complete order brengen wij 20% administratiekosten en €50,00 verzend- en verwerkingskosten in rekening.
7.2 Retourneren/ruilen van de goederen is alleen mogelijk indien de goederen in de originele staat verkeren ( onbeschadigd en in onbeschadigde originele verpakking ).
7.3 Welke goederen zijn uitgesloten van retour of ruiling: Niet voorraadartikelen, speciale bestellingen, houten en PVC vloeren indien hierover vooraf geen specifieke aanvraag gedaan is.

Artikel 8 Betaling
8.1 Bij levering van de goederen of diensten aan de wederpartij dient de wederpartij het factuurbedrag per PIN of à contant te voldoen. Online bestellingen dienen vooraf via IDEAL voldaan te zijn.
8.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft het factuurbedrag te betalen, is de wederpartij in verzuim en heeft Laminaattotvisgraat.nl het recht zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het onbetaalde factuurbedrag over te gaan. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij tot maximaal 15% van de openstaande hoofdsom. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten die nodig zijn ter invordering van het nog openstaande factuurbedrag.
8.3 Alleen in overleg en met schriftelijke goedkeuring van Laminaattotvisgraat.nl is de wederpartij bevoegd om het factuurbedrag per bank te voldoen. Het factuurbedrag dient uiterlijk 1 dag voor de dag van levering te zijn voldaan. Indien het bedrag niet tijdig is voldaan, heeft Laminaattotvisgraat.nl het recht om de levering zonder verdere opgaaf van reden uit te stellen. De wederpartij verplicht zich om bij deze in gebreke stelling een administratieve heffing te betalen van €50,00.
8.4 De wederpartij is niet bevoegd om op het overeengekomen factuurbedrag enig ander bedrag in mindering te brengen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Laminaattotvisgraat.nl blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang de wederpartij de overeengekomen prijs niet of niet geheel heeft betaald. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen zorgvuldig te behandelen en kan deze goederen niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te doen verwijderen totdat het gehele factuurbedrag en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn voldaan.

Artikel 10 Klachten en aansprakelijkheid
10.1 Klachten van de wederpartij over eventuele onjuiste uitvoering van de order(s) of over de kwaliteit van het geleverde product dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de goederen schriftelijk of per e-mail aan Laminaattotvisgraat.nl gemeld te zijn. Bij overschrijding van de termijn van 8 dagen is Laminaattotvisgraat.nl verplicht de klacht als fabrieksgarantie in behandeling te nemen. Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien de geleverde goederen niet meer verkeren in de staat waarin zij werden aangeleverd.
10.2 Laminaattotvisgraat.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij stelt te hebben.
10.3 Laminaattotvisgraat.nl zal nimmer gehouden zijn om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden. De wederpartij vrijwaart Laminaattotvisgraat.nl voor vordering of aanspraken tot schadevergoeding van derden.

Artikel 11 Garantie
11.1 Voor alle door Laminaattotvisgraat.nl geleverde goederen geldt de fabrieksgarantie.
11.2 Indien de wederpartij een klacht indient over de geleverde goederen, doch dit niet doet binnen de termijn van 8 dagen na levering van de goederen, zal Laminaattotvisgraat.nl de klacht in behandeling nemen overeenkomstig de fabrieksgarantieregeling.

Artikel 12 Ontbinding/Annuleren/Herroepingsrecht
12.1 Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met Laminaattotvisgraat.nl gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of de wederpartij in privé, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Laminaattotvisgraat.nl het recht zonder enige in gebreke stelling of zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden na een schriftelijke verklaring, onverminderd de haar verdere toekomende rechten. In de genoemde gevallen is elke vordering, welke Laminaattotvisgraat.nl ten laste van de wederpartij heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.
12.2 Bij annulering van de overeenkomst door de wederpartij is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk, anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de levering of een deel ervan kan plaatsvinden. De genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de afnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
12.3 Voor bestellingen via de webshop, zonder tussenkomst van onze verkoper(s) geldt de wet ‘Kopen op afstand’. Speciale bestellingen en maatwerk vallen niet onder deze regeling. Bij levering gaat de bedenktijd in en heeft u 14 dagen om het product eventueel te retourneren en om uw aankoop te herroepen, mits geen speciale bestelling of maatwerk. Retourneren is dan enkel mogelijk in originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking. Om complete orders te herroepen of retourneren is wederpartij verplicht Laminaattotvisgraat.nl hier vooraf van op de hoogte te stellen. Bij levering gaat u akkoord, dat u op de hoogte bent van de Wet ‘Kopen op afstand’. En wat uw rechten en plichten zijn. Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dan komen ten hoogste de kosten van retourzending voor zijn of haar rekening. Terugbetaling zal binnen 14 dagen nadat klant heeft aangeven de producten te retourneren, vermeerderd met het aantal dagen dat Laminaattotvisgraat.nl de artikelen nog niet in bezit heeft. Indien retourbetalingstermijn verstreken is, en producten nog niet binnen, blijft uitbetaling uit tot retourartikelen binnenzijn.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Laminaattotvisgraat.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste ingespannen hebben een geschil in onderling overleg te beslechten.
13.3 De rechter in de vestigingsplaats van Laminaattotvisgraat.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dringend anders voorschrijft. Niettemin heeft Laminaattotvisgraat.nl het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.